פרק שביעי: יחסי הגומלין בין המגויסות לבין המגויסים הבריטים