היחסים בין המגויסות

721ה מג ו י ס ו ת כ ר א י ה ח ב ר ה ה י י ש ו ב י ת מובחר" ולעומתם "לא משלנו" ו"הנשים ההן" . ביטויים מהסוג הראשון מתייחסים למגויסות ותיקות ביישוב או ילידות הארץ, חברות ההגנה העירוניות או נשות ההתיישבות העובדת . הביטויים מהסוג השני התייחסו למגויסות שלא השתייכו לקבוצה הראשונה . מקצת המגויסות הרגישו עצמן ( וגם נתפסו בידי אחרות ) כחלק מאליטה תרבותית, בעוד אחרות השתייכו לאליטה פוליטית וחברתית . אליטה היא "קבוצת מיעוט ( או קטגוריית מיעוט ) של יחידים בחברה, שיש הכרה חברתית בעליונותם במובן כלשהו, והם משפיעים או שולטים על כל החלקים האחרים של החברה או על כמה מהם" . עוד הגדרה לקבוצת אליטה היא "קבוצה שיש לה מונופול על משאבים אופייניים לתחום מוסדי מסוים שבו מתמקד עיקר פעולותיהם של חברי הקבוצה" . בחברת היישוב היו אליטות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות, והייתה התאמה בין פרופילים של אליטות לבין מגזרים פוליטיים – 72 ילידי מזרח אירופה, למשל, היו המרכיב הדומיננטי באליטה אידאולוגיים . הפוליטית ובאליטה התרבותית, ובין האליטה הפוליטית לאליטה הכלכלית היה דמיון מסוים מבחינת משתני הרקע . לאנשי העלייה השנייה, בעיקר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי