מועצת ארגוני נשים

93מ ו ע צ ת א ר ג ו נ י נ ש י ם ו ה ה ת נ ד ב ו ת ל צ ב א למרות הצלחתן בהשגת זכות בחירה לנשים ביישוב, הרגישו ארגוני הנשים כי אין די בכך וכי עליהן לשלב כוחות כדי לשפר את מעמד האישה בו . בחודש אוגוסט 1927 התכנסו נציגות מתשעה ארגונים בתל אביב כדי להקים את "מועצת הארגונים של נשים עבריות בא"י" . למועצה היו שתי מטרות מוצהרות : "א . אגוד ושיפור העבודה הצבורית של האשה בארץ ; ב . יצירת ביאת כח מאוחדת כלפי פנים וכלפי חוץ" . בתקנון נקבע גם ש"כל ארגון בנספח למועצה הוא אבטונומי בפעולותיו, עד כמה שאלה אינן מתנגדות למטרות המועצה" . כל הסתדרות מקומית שלחה נציגה אחת וכל מרכז של הסתדרות נשים שלחה שתי נציגות . המועצה לא פעלה בסופו של דבר והסתדרות הנשים, שהגתה את רעיון הקמת המועצה והשקיעה מאמצים לתמוך בגוף החדש, לא הצליחה לקיים 5 אותו לאורך זמן . בחודש מאי 1929 יזמה ויצ"ו העולמית הקמת מועצה חלופית . ליזמה זו הצטרפו הסתדרות ארצית ויצ"ו, מועצת הפועלות ומועצת הנשים הארץ ישראלית . מטרת המועצה הייתה להופיע כנציגה רשמית של ציבור הנשים בארץ בפני נשים יהודיות בחוץ – לארץ, ובכך להשפיע על ההכרעות שיקבלו ארגוני הנשי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי