אישה עברייה אל הדגל

 ˘ Â ˙ ‰ È È ˘ Â · · ˘ È ¯ Â ˙ ‰ Î Â Á Â ˙ ‰ · ¯ È Ë È È Ì · Ó Ï Á Ó ˙ ‰ Ú Â Ï Ì ‰ ˘  È È ‰ ‰ Ú · ¯ È È ‰ ‡ Ï ‰ „ ‚ Ï ˘ ‡ È Ú  ˙ ‚ ¯  È ˙ – ‰ Î ‰ Ô 1ה ש ל ט ו ן ה ב ר י ט י ב א ר ץ י ש ר א ל 1 אישה עברייה אל הדגל נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה מ ב ו א 2 ח ב ר י ה מ ע ר כ ת : פרופ' מנחם הירשמן — יו"ר ; פרופ' חנן אשל ז"ל ; ד"ר אלישבע באומגרטן ; ד"ר ארנון גולן ; פרופ' חיים גורן ; פרופ' יוסי דרורי ; פרופ' אביבה חלמיש ; פרופ' עודד ליפשיץ ; פרופ' אריה נאור ; פרופ' ורד נועם ; ד"ר צבי צמרת ; ד"ר הלל ניומן ; פרופ' ראובן עמיתי ; פרופ' אלון קדיש ; פרופ' רוני רייך ; פרופ' זהר שביט ; פרופ' דניאל שוורץ ; פרופ' בועז שושן ; פרופ' מרגלית שילה 3ה ש ל ט ו ן ה ב ר י ט י ב א ר ץ י ש ר א ל ע נ ת ג ר נ י ת – ה כ ה ן אישה עברייה אל הדגל נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה יד יצחק בן – צבי המרכז ירושלים לחקר כוח מגן מ ב ו א 4 עריכה לשונית : עדנה קדמון עורכת מרכזת : שלומית משולם עיצוב ועימוד : דנון הפקות דפוס, ירושלים הדפסה וכריכה : מפעלי דפוס כתר, ירושלים כל הזכוי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי