ביבליוגרפיה

ב י ב ל י וג ר פ י ה 320 —— ‘אוטוקיוס מאשקלון, "אוטוקיוס" בארץ – ישראל', יוסף גייגר, חנה מ' כותן, גיא ד' שטיבל ( עורכים ) , ישראל בארצו : קובץ מאמרים ליובלו של ישראל שצמן ( רעננה 2009 ) , עמ' 265 - 275 . —— ‘האוטוביוגרפיה של המלך הורדוס', מחקרי יהודה ושומרון יח ( תשס"ט ) , עמ' 79 - 84 . —— ‘אשקלון כמרכז אינטלקטואלי הלני במאות החמישית והשישית', קתדרה 138 ( תשע"א ) , עמ' 43 - 56 . גילולה, ד', ‘הלצות על יהודים בספרות הלטינית', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ט ( תשמ"ו ) , עמ' 7 - 37 . גלילי, אלעזר, מערכת רפיח 217 לפסה"נ : טקטיקה, אסטרטגיה ולוגיסטיקה בעולם ההלניסטי ( ירושלים 1999 ) . דבורז'צקי, א', ‘" . . . ולא נתת חלקי בבתי – תיאטראות", התיאטרון בספרות חז"ל', ארתור סג"ל ( עורך ) , תרבות התיאטרון בארץ – ישראל ובעולם הקלאסי ( חיפה 1994 ) , עמ' 51 - 68 . דן, י', ‘בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ – ישראל בתקופה הביזאנטית', קתדרה 8 ( תשל"ח ) , עמ' 95 - 121 . —— ‘יוסף בן מתתיהו ויוסטוס מטבריה', אוריאל רפפורט ( עורך ) , יוסף בן מתתיהו : היסטוריון של ארץ – ישראל ( ירושלים תשמ"ג ) , עמ' 57 - 78 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי