נספח ג: יהודים

פ ר ו ס ו פ וג ר פ י ה 310 ולא נכללו בה רק בשל היותם יהודים ; אם חיברו כתבים יווניים או היו בעלי השכלה יוונית, הרי כתבים אלה והשכלה זו היו בעלי תוכן כללי, בלי זיקה 281 ברור שיהודים שחיו ופעלו מחוץ לארץ – ישראל הכרחית להיותם יהודים . 282 אינם מובאים כאן בחשבון . Dositheus ? דוסיתאוס 284 שארכימדס הקדיש לו את רוב 283 שדוסיתאוס איש פלוסיום,רויאל נץ הציע, חיבוריו המתמטיים הטהורים במחצית השנייה של המאה השלישית לפסה"נ, היה יהודי . אם כי הזיהוי הלאומי מתבסס בעיקרו של דבר על השם, ובאופן נלווה על המקום והזמן, ההצעה נראית סבירה, גם אם בלתי ניתנת להוכחה . נראה שדוסיתאוס היה אסטרונום, וייתכן שהתעניינותו במתמטיקה טהורה הייתה הכרחית לצורך עיסוקו . Symmachus ? סומכוס בכתובת קבר עם לולב, מנורה ושופר נזכר אדם, ששמו הושלם לסומכוס בן 285 שמואל, ועיסוקו = mh ] XANI [ kou ; שובה פירש את עיסוקו כמהנדס מים, 286 מהדירי כתובות קיסריה כמו גם מהדירי CIIP וליפשיץ הציע ארכיטקט . מטילים ספק בהשלמות הכתובת, והם אינם קוראים את האות K במה שהובן כמקצוע . 1550 InscrCaes 171 ; CIIP Herodes 287 הורדוס התעניינויותיו האינטלק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי