פרק רביעי: קשרים: מורים ותלמידים, חוגים, ביקורי אישים

751ק ש ר י ם : מ ו ר י ם ו ת ל מ י ד י ם , ח ו ג י ם , ב י ק ו ר י א י ש י ם להתרשם מן ההתפלגות בין אלה שלמדו ולימדו בארץ לבין אלה שהרחיקו נדוד כדי לרכוש תורה או ללמדה, מידע על הפילוסופים, שרק על לימודיהם בחוץ לארץ אנו שומעים, מועט בהרבה . הידיעות על לימודי המשפטים כמעט כולן נובעות משני מקורות סמוכים . לאחר כל שנאמר כאן לא תפתיע ההטיה הברורה של מקורותינו גם בעניין זה לכיוון שלהי העת העתיקה . אין טעם להתעכב כאן על לימודים שנרמזים בלא הקשר מסוים ובאופן כללי, כגון הצהרתו של המשורר מלאגר על מולדתו גדרה כבעלת טהרת הלשון היוונית ( אנתולוגיה פלטינה ז, 417 ) , ממנה מסתבר ששם רכש את שימוש הלשון הנכון, אלא נתרכז בנתונים ממשיים בלבד . לפני שנפנה אל המורים שפעלו בארץ אי אפשר שלא להזכיר את הרטור בן גדרה תאודורוס ,1 מורו של הקיסר טיבריוס ואחד משני מורי הרטוריקה וראשי האסכולות הנודעים 1 נואם ומורה נאום נודע אחר היה אפסינס, אף הוא בן של ראשית הקיסרות . גדרה, שהידיעות על פעילותו קושרות אותו לאתונה . שני מורים אלה יש בהם כדי להורות על מעמדה של ארץ – ישראל, או על כל פנים מעמדה של גדרה, גם באמנות הנאום, ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי