ג. הפילוסופים ואסכולותיהם

78ה י צ י ר ה ו ה י ו צ ר י ם גדול במיוחד ייחסו אפיקורוס ותלמידיו לידידות . מלבד מתורת המוסר יש לציין את דבקותם בפיזיקה בתורת האטומים, חלק מהשקפת עולם שאפשר להגדירה, לפחות בחלקה, מטריאליסטית . אשר לאלים, אף שאין הם כופרים בקיומם, הם כופרים בהשגחה — האלים חיים באושר ואינם מתערבים במעשי בני האדם . אין ספק שתורה אחרונה זו היא שסייעה למונח ‘אפיקורוס', שהיה 75 דבר מקובל כבר אצל היוונים והרומאים כשם כללי, להשתרש בלשון חכמים . זה מקרב את הדעה, שחסידי האסכולה היו נפוצים דיים בארץ – ישראל כדי לעורר את תשומת לבם ואף את התנגדותם של חז"ל . למרות השערה זו, אין אנו מכירים בין בני הארץ אלא אפיקוראי אחד ויחיד, אבל חשוב ביותר . פילודמוס איש גדרה, המשורר מחבר האפיגרמות ( על היבט זה ראו להלן, עמ' 129 - 130 ) והפילוסוף האפיקוראי, הוא אחד המקורות החשובים ביותר לתולדותיה ותורותיה של האסכולה, בצדם של מייסד האסכולה עצמו, המשורר הלטיני לוקרטיוס, ודיוגנס איש אוינואנדה ( Oenoanda ) . מסיבה שתידון בהמשך, אין הוא רק המחבר היווני הנחקר ביותר מבני הארץ במחקר המודרני, אלא גם אחת הדמויות העומדות במרכז המחקר של העולם ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי