הצבא כמצווה: שיחה למתגייסים

| 340 | בריתי שלום מהי אם כן מצוות הצבא ? ברצוני ללמוד את דברי הרמב״ם בסוגיית המלחמה, ודווקא את פסקיו ההלכתיים, מהם נוכל ללמוד לענייננו . דבריו בהלכות מלכים ( פרק ה, הלכה א ) מפורסמים : ׳אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצווה, ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם . ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו׳ . 1 הרמב״ם אינומפורסמת לא פחות התמיהה עליו, כפי שכבר השיג הרמב״ן . מזכיר כלל את המלחמה לכיבוש ארץ ישראל כמלחמת מצווה . ה׳שערורייה׳ גדולה פי כמה אם נשים אל ליבנו שלא רק שהרמב״ם משמיט מלחמה זו מרשימת מלחמות המצווה, אלא שהוא משנה את ניסוח דברי הגמרא המונים מלחמה זו במפורש כמלחמת מצווה . המשנה במסכת סוטה מביאה מחלוקת לגבי החוזרים מעורכי המלחמה : ׳במה דברים אמורים – במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה ; אמר רבי יהודה : במה דברים אמורים – במלחמות 2 מצווה, אבל במלחמות חובה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה׳ . הגמרא מסבירה את מחלוקתם : ׳אמר רבי יו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר