לכלול שמאל בימין: דרשה ליום העצמאות

| 227 | מסביר המהר״ל מפראג : . . . אין לך לומר כי היה דעת חכמים שיהיה הלויתן, בגדלו ובכל הדברים אשר אמרו חכמים, שיהיה זה בגוף, וכאשר תהיה אכילה גופנית כמו שהוא אכילת האדם הדגים שהם אצלנו, כי דבר זה ח״ו לומר כך חכמים שכמותם . . . וענין האכילה והסעודה שהוא קבלת ההשלמה שתהיה לצדיקים לעתיד הוא על דרך שאמר הכתוב ׳ואכלת את כל העמים׳ ( דברים ז ) , ואין הפירוש שישמיד העמים כולם עד שלא יהיו נשארים, דאם כן היה לו לכתוב והשמדתם את כל העמים אבל מה שאמר ואכלת כל העמים מפני שלא תמצא אומה שאין לה מדריגה מה ומעלה מה שהם מיוחדים בה, ואמר הכתוב . . . שהם ירשו את מדריגתם מה שהם מיוחדים ויהיה בטלים וישראל יושלמו באותה מדריגה שהיה להם בעולם . . . ויש לך עוד להבין אלו שני הנבראים המחולקים הלויתן ובהמות בהררי אלף מחולקים במידות שלהן שכל אחד מיוחד למדה מיוחדת, כאשר ידוע מעניין הלויתן אשר הוא במים אשר המים מתייחסים למדה מיוחדת שהם מושפעים מן הימין, ובהמות בהררי אלף שהוא השור מתייחס למדה מיוחדת שהוא מושפע מן השמאל כאשר ידוע, ולפיכך כאשר יקבלו אלו שני דברים 2 לאכול אותם יהיו מושלים בכל . מלחמת בהמות והלויתן היא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר