ארץ וגלות – הציבור הדתי ותהליך השלום: דרשה ליום העצמאות

| 71 | תנחומא : ׳אמר רבי יצחק : לא היה צריך לכתוב את התורה אלא מהחדש הזה לכם, ולמה כתב מבראשית, להודיע כח גבורתו, שנאמר "כוח מעשיו הגיד 2 לעמו לתת להם נחלת גוים״ ( תהלים קיא ) ׳ . דרשת רבי יצחק אינה מקשרת את הפסוק בתהלים לירושת הארץ . היא מפרשת את פתיחת התורה בבראשית והנימוק לכך הנו כדי לגלות את גבורת ה׳ – ׳כוח מעשיו׳ . במקור זה לא מפורש היאך יפרש את הסיפא של הפסוק – ׳לתת להם נחלת גויים׳ . יתכן שהדרשה קטועה ואינה מובאת במלואה, ואכן המשכה נמצא במדרש אחר, שאף מסביר איזו הודעת גבורה יש בתיאור בריאת העולם : זה שאמר הכתוב : ׳כח מעשיו הגיד לעמו׳ ( תהלים קיא ) אמר להם הקב״ה לישראל : יכול הייתי לבראות לכם ארץ חדשה אלא בשביל להראות לכם את כחי אני הורג את שונאיכם מפניכם ונותן לכם את ארצם, לקיים מה שנאמר ׳כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 3 גוים׳ . הקב״ה יכול היה לברוא ארץ חדשה כשם שברא את העולם, אך העדיף לתת לעם ישראל ׳נחלת גויים׳ כדי להראות להם את גבורתו . לבריאת העולם ונתינת הארץ יש אותו התפקיד עצמו, ומעמדם שקול : חשיפת גבורתו של 4 מתן ארץ ישראל לעם ישראל הנו התגלות הכח האלוקי . הקב״ה . אלא שטענ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר