א. שלילת טענת כפייה או השפעה בלתי הוגנת

הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן 95 בתעודות מכר-עצמי מנוזי ( מאה ט"ו ) מוצאים אנו, לצד ניסוח רגיל יותר המבהיר שהמוכר הוא ש"הכניס את עצמו לעבדות" ( ramaššuma ana warduti 49 ניסוח מיוחד המטעים את העובדה ש"פיהו ולשונו ( של המוכר עצמו ) ušteribšu ) , 50 במקרים אחדיםהכניסוהו לעבדות" ( pišu u lišanšu ana arduti ušteribšu ) . מופיעה במקום ניסוח מיוחד זה הצהרה מילולית בגוף ראשון של המשתעבד 51 זאת ועוד, בתעודות אלו אףהמאשרת שהוא עצמו הכניס את עצמו לעבדות . ניתן הסבר, אם ברמז או בצורה מפורשת יותר, לסיבות שהניעו את המוכרים-עצמם לעבדות לעשות צעד כזה : במרבית תעודות המכר העצמי לעבדות מנוזי מופיע אזכור לעובדה שהמוכרים עצמם הנם איש או אשה חַבִּרוּ, היינו אנשים עקורים 52 בכמה מקרים מצוינת גם העובדה שהמוכר-עצמו הנו אישללא אמצעי קיום ; 53 ואילו במקרה שבוזר במקום, מה שמרמז אף הוא על היותו נטול אמצעי קיום . לא מופיעים ציונים אלו, אנו מוצאים תחת זאת הצהרה מפורשת של המשעבד- 54 הצורך בהבהרות אלו מובן לנוכחעצמו על הסיבה שהניעה אותו להשתעבד . העובדה שבתעודות מכר אלו לא מצוינת בדרך כלל קבלת תמורה כלשהי ...  אל הספר
מוסד ביאליק