3. שלילת טענות המתייחסות לפגמים שנוצרו בהסכם בעת עריכתו