א. 'בריתות כינון': בריתות הדור הראשון לכינון קשר חוזי בין מדינות

הגנת הבריתות מערעור על תקפותן או חוקיותן 85 לצד החלש להיכנס לברית זו . בהתאם לתשובות מנסחי הבריתות על שאלה זו, ניתן להבחין בתוך קבוצת 'בריתות השעבוד' בין שתי קבוצות משנה : 'בריתות שעבוד בכוח' ו ' בריתות השתעבדות עצמית' . 'בריתות שעבוד בכוח' הן בריתות שנכפו על הצד החלש בעקבות ניצחון עליו בקרב, ועובדה זו מוצגת בצורה ברורה במבוא לנוסח הברית כהצדקה להטלת תנאי הכפיפות המדינית על אותו צד . עם זאת, עדיין חייבים היו מנסחי הברית מטעמו של ההגמון למנוע מהצד הכפוף את האפשרות לטעון שהמלחמה נגדו היתה לא חוקית, ובהתאם לכך הטיעון במבוא 7 'בריתות השתעבדות עצמית', לעומת זאת, לברית כזו מתמקד בהצדקת המלחמה . מציגות במבואן את השליט הכפוף כמי שמיזמתו פנה אל המלך ההגמון בבקשת הגנה צבאית ומחסה פוליטי, תוך הצהרת נכונותו לכפיפות מדינית שלו ושל ארצו והצגת הנסיבות שהביאוהו לבקש עזרה זו, נסיבות המצדיקות את ויתורו על 8 במקרים מסוימים בחרו מנסחי הברית להציג פנייה זו בבקשתעצמאות מלאה . 9 או אף להרחיק לכת בניסוח תעודהעזרה והצלה כציטוט מילולי בגוף ראשון יחיד, נפרדת, הנספחת לתעודת הברית והמנוסחת כהצהרה הנאמרת בגוף ראשון...  אל הספר
מוסד ביאליק