ג. מאפיינים של בריתות־כפיפות מדינית

הבריתות מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1600 – 1200 לפסה"נ ) 75 על ידי המלך ההגמון, ועותק אחד שלו שהוחתם בחותם המלך ההגמון נמסר לצד 116 במקרים מסוימים צורפה לחוזה תעודה משלימה, שנוסחה כהצהרההכפוף . הנאמרת בגוף ראשון על ידי הצד הכפוף . הצהרה זו אישרה את האמירות שנאמרו במבוא לחוזה הראשי, תוך תוספת של פרטים שנועדו לחזק את המחויבות של הצד 117 תנאי ההסכם, שנוסחו בהקפדה רבה על דיוק ובהירותהכפוף למלך ההגמון שלו . בניסוח, נוסחו ברגיל יותר בגוף שני יחיד, אך לעתים בגוף שלישי יחיד . החובות השכיחות ביותר שנדרשו מן הצד הכפוף היו החובה לשלוח כוחות צבא לפי דרישה של המלך ההגמון, לספק מודיעין מדיני וצבאי, לשלם מס שנתי, ולהתייצב פעם בשנה לפני המלך ההגמון . החובה של המס השנתי פורטה לפרטיה 119 כך שאפילו אם 118 או בתעודה משלימה . מבחינת תוכנה וכמותה בחוזה עצמו היה היטל זה כבד, הרי שלפחות תוכנו וכמותו היו קבועים, והצד הכפוף היה מובטח שלא יוטלו עליו היטלים שרירותיים נוספים מדי פעם . זאת ועוד, כאשר נסיבות מאוחרות יותר הצדיקו הקטנת מס זה, אכן הוקטן המס בצו שניתן לזכות 120 חובה חשובה נוספת של הכפוף היתה להתאים את מדינ...  אל הספר
מוסד ביאליק