ב . אכדית : māmītu = 'שבועה'; nīš ili/ilāni = "(שבועה ב)חיי האל/האלים"; חִתית: - lingai