פרק שני: בריתות ותעודות משפטיות קרובות במזרח הקדום