פתח דבר

כ פתח דבר שונים הבקיאים בלשון התעודות הנידונות, אך מחשבה זו לא התגשמה במלואה מאחר שהיענות החוקרים לבקשה להצטרף למפעל זה היתה צנועה . נוסף על כך התברר שבישראל אין בנמצא חוקרים הבקיאים בעילמית-עתיקה — לשון הידועה כיום רק בחלקה, ויידרש לתרגם את הברית הכתובה בעילמית מן התרגום הגרמני החדש שלה . קושי דומה נוצר בקשר לבריתות שנחשפו באֶבּלַה . תעודות הבריתות המדיניות מוצגות בסדרן הכרונולוגי פחות או יותר . לאלו צורפו מספר קטן של תעודות ברית, שנשתמרו אמנם בצורה מקוטעת מאד אך יש להן חשיבות היסטורית מיוחדת, או חשיבות לגבי חקר תורת הבריתות מהמזרח הקדום . תעודות מקוטעות אחרות לפחות הוזכרו גם אם ללא תרגום תוכנן, וזאת על מנת לתת לקורא מושג על הבריתות המחכות עדיין לחשיפת חלקיהן החסרים . לאלו צורפו גם תעודות אחדות שהן צווים ( edicts ) שהוציא שליט הגמוני לשליט או קהילה הכפופים לו, ופסקי בוררות של המלך ההגמון במחלוקות טריטוריאליות בין שליטים הכפופים לו, וכן תעודות אחדות של שבועת אמונים, שבעליל אינן בחזקת ברית בין-לאומית ( treaty ) . הללו צורפו לקובץ הנוכחי בשל תרומתן להבהרת ההבדלים בין סוגי התעודות מחד גיס...  אל הספר
מוסד ביאליק