תקצירי המאמרים

גיליון 5 | דצמבר 2019 . טבת תש"ף [ 10 ] מיניות האישה – "ניטלה" או "נגנזה" ? קריאה פמיניסטית סטרוקטורליסטית בסוגיית "ארון העדות" אוריה מבורך מאמר זה עוסק בניתוח פמיניסטי סטרוקטורליסטי של סוגיות מדרשיות הדנות בארון העדות ומופיעות ברצף אחד במסכת יומא . לטענתי, רצף מדרשים זה ( להלן : הסוגיה ) הוא בראש ובראשונה מעין מניפסט המצהיר על עמדות אידיאולוגיות שעניינן עיצוב והסדרה של מיניות האישה . בקריאות נוספות הוא זירת התגוששות בין משמעויות ואמיתות מתחרות המבעבעות כולן בקדרה הרותחת אשר בה מתבשלים יחסי הכוחות המגדריים באופן כללי, ובפרט כאשר הם נמזגים לכלי קיבול דתיים-תיאולוגיים . כפי שאראה, אחת המגמות הגלויות יותר של הסוגיה היא לבצע בירור אידיאולוגי לנושא המיניות ה"רצויה / ראויה" תוך דחיית אידיאולוגיות או תצורות של מיניות ש"איננה רצויה / ראויה" . אדגים כיצד המיניות הרצויה / ראויה בסוגיה זו, מיניות המתארגנת סביב גוף האישה — ובפרט השדיים — נענית לקריאה פרוידיאנית-לקאניאנית . באמצעות תיאוריות פמיניסטיות אעמוד על ה"פוליטיזציה" החז"לית של גוף האישה, ובפרט של השדיים . אולם בשונה אולי ממה שהיינו מצפים מג...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר