פרק שישי: מבט מסכם: מה למדנו?

אחד מחמישה תלמידים 92 שאלות חשובות אלו ושאלות אחרות נותרות פתוחות בספר זה, אך אנו מקווים שהוא מעודד דיון בהן . הספר הציג תמונה עשירה ומורכבת של מערכת החינוך החרדי בישראל, על רכיביה הרבים והמגוונים . בד בבד חשוב להזכיר שיש מקום להרחיב את המחקר על מערכת חינוך זו ושהמידע עליה עדיין חלקי בלבד . בפרק הסיכום נציג תחילה השפעות אפשריות של מערכת החינוך החרדי ודרכי פעילותה על התלמידים והתלמידות ( כפרטים ) , על המשפחה החרדית, על הקהילה החרדית ועל מדינת ישראל כמסגרת חברתית ופוליטית . נציג גם תובנות בעניין ההשלכות האפשריות לפעילותה וננסה להבין מתוך כך את משמעותה הרבה . לאחר מכן נעסוק בחשיבה לעתיד, מתוך בחינה ראשונית של סוגיות שאפשר ללמוד בהן מהחברה החרדית — סוגיות הדורשות רפורמות ושינוי, וסוגיות הדורשות מענה מצד מוסדות השלטון . אלה הן נקודות ראשונות לחשיבה על עתידה של מערכת החינוך החרדי ועל עתיד היחסים בינה לבין החברה הישראלית והמדינה . ה חי נוך ה חר ד י : מערכת החינוך החרדי בישראל ממלאת תפקיד מ שמ ע ו י ו ת וה שפ ע ו ת חשוב במגזר החרדי, אך גם משפיעה על המציאות הכלל-ישראלית . בשורות הבאות ננסה להצי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר