פרק ראשון: איך נראית מערכת החינוך החרדי

אחד מחמישה תלמידים 18 לוח 1 השלבים בחינוך החרדי לבנים לפי גיל הערותמאפייניםגילהמוסד גני ילדים / תלמודי תורה / מוסדות עצמאיים, רובם שייכים 3 - 5 חדר לחינוך המוכר שאינו רשמי ומקצתם כלולים ברשתות חינוך כמו הרשת של אגודת ישראל . ישנם גנים מעורבים לבנים ולבנות בפריפריה . ישנם גנים המסונפים לתלמודי תורה עבור אוכלוסיות שמרניות . תלמודי תורה / חדר בתי ספר יסודיים פועלים במסגרת רשתות חינוך ( רשת 6 - 13 החינוך העצמאי ורשת מעיין החינוך התורני בא”י בני יוסף ) או כמוסדות עצמאיים . למוסדות יש כמה מעמדות משפטיים : ממלכתי – חרדי, מוכר שאינו רשמי ברשתות, מוכר שאינו רשמי ( מוכש”ר ) ומוסדות פטור . קרוב למחצית מתלמודי התורה הם מוסדות פטור . ישיבות קטנות בתי ספר מוסדות עצמאיים תלת – שנתיים במעמד 14 - 17 תיכוניים יש גם ישיבות תיכוניות משפטי של מוסדות תרבות ייחודיים . ובתי ספר מקצועיים לאוכלוסיות פריפריה ולנושרים . פרק ראשון : איך נראית מערכת החינוך החרדי 19 לוח 2 השלבים בחינוך החרדי לבנות לפי גיל הערותמאפייניםגילהמוסד מוסדות עצמאיים, רובם שייכים 3 - 5גני ילדים לחינוך המוכר שאינו רשמי, ומקצתם כלולים ברשתות ח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר