אחד מחמישה תלמידים: החינוך החרדי בישראל

א ח ד מ ח מ י ש ה ת ל מ י ד י ם ה ח י נ ו ך ה ח ר ד י ב י ש ר א ל ענת בארט | אהוד ( אודי ) שפיגל | גלעד מלאך One of Every Five Pupils : The Ultra - Orthodox Education System in Israel Anat Barth, Ehud ( Udi ) Spiegel, Gilad Malach חברים נוספים בצוות המחקר : חיים ארלנגר, יעל בכר-כהן עריכת הטקסט : נועה שליטין עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר-דיין ביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים התצלום על העטיפה : רונן ריבלין מסת"ב 8 - 298 - 519 - 965 - ISBN978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , 2020 נדפס בישראל, תש"ף / 2020 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר 4 , ת"ד 4702 , ירושלים 9104602 טל' : 5300888 - 02 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא"ל : orders @ idi . org ....  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר