תקצירי המאמרים

גיליון 4 | דצמבר 2018 . טבת תשע"ט [ 10 ] עקירה מן המשנה מורכבות ההלכה והשינויים בה בעיני חכמי התלמוד הירושלמי חנן מזא"ה המאמר מבקש לבחון את יחסם של חכמים למורכבות ההלכתית בתחום השביעית, היא שנת השמיטה, כפי שהדבר משתקף בסוגיות התלמוד הירושלמי . תחום הלכתי זה, כעולה מן המקורות, הוא זירה הלכתית רוחשת בתקופת חכמים בהשפעת התפתחויות חברתיות, כלכליות ופוליטיות תחת השלטון הרומי ולנוכח הקושי המתמשך בקיום איסורי השמיטה . המאמר מתייחס לשניים מן המתחים הבולטים בזירה זו מנקודת ראותה של המערכת ההלכתית בשתי סוגיות בתלמוד . בסוגיית הפתיחה של המסכת חכמים מתלבטים כיצד להמשיג שינויים דרסטיים בהלכה בתקופתם המאתגרים את סמכות ההלכה, הן מבחינת יחסה של הפסיקה לדורות הקודמים הן מבחינת הפער הבלתי נסבל בין ההלכה בקנון ובין זו הנוהגת, ומציעים מודלים יוצאי דופן . בסוגיה השנייה, החותמת את החלק החקלאי של המסכת, מובא רצף סיפורים המבטא רגישות ומורכבות ביחס הדיאלקטי שבין הממסד הרבני ובין קבוצות של יהודים שאינם אדוקים בסביבתו, הכולל לעיתים העלמת עין הלכתית מכוונת . השילוב בין שתי הסוגיות ממסגר את המתרחש בין דפי המסכת וא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר