נספח. פרקים מתוך "חוקה בהסכמה" שיכולים לשמש בסיס לחוק-יסוד: חקיקה ראוי

132 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות שלבי החקיקה 126 . חוק יתקבל בשלוש קריאות במליאת הכנסת . ( א ) חוק יתקבל במליאת הכנסת ברוב קולות של חברי הכנסת שהצביעו, ( ב ) והנמנעים לא יבואו במניין הקולות . נוסח חדש ונוסח משולב 127 . העקרונות לקביעת נוסח חדש בעברית של דברי חקיקה שהיו קיימים ערב הקמת המדינה ואשר עודם בני תוקף ולקביעת נוסח משולב של חוקים והדרכים לעריכתם, ייקבעו בחוק ; בחוקה זו, ‘דבר חקיקה’ — חוק או תקנה . תקנות 128 . תקנות הן חקיקת משנֶה על פי חוק, והן בנות פועל תחיקתי . עליונות החוקה והחוק 129 . תקנה תתיישב עם הוראות החוקה או עם הוראה בחוק . בחוקה זו, ‘תקנה‘ — לרבות הוראה שבתַקָּנה . התקנת תקנות 130 . חוק יכול שיסמיך את הממשלה ואת השרים, רשות מקומית או רשות ( א ) שלטונית אחרת או רשות על פי דין, להתקין תקנות לביצוע החוק או להגשמת התכליות הקבועות בו . מי שהוסמך להתקין תקנות רשאי לקבוע בהן כי דינו של המֵפֵר הוראה ( ב ) מהוראותיהן הוא קנס שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בחוק, ורשאי הוא, אם הוסמך לכך במפורש בחוק, לקבוע בהן עונש מאסר שלא יעלה על שישה חדשים . פיקוח הכנסת על ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר