חיזוק דוקטרינת ביזור הסמכויות בישראל: חיזוק סמכויות הפיקוח של הכנסת וחיזוק עצמאות הרשות השופטת

130 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות הגדלה של מספר חברי הכנסת ; שינוי מערך הוועדות כך שיהיה מקביל למשרדי הממשלה ; ושיפור השימוש במרכז המחקר והמידע של הכנסת . ב א ש ר ל ע צ מ א ו ת ה ר ש ו ת ה ש ו פ ט ת הרשות השופטת מעולם לא הוגדרה כרשות נפרדת . היא יחידת סמך במשרד המשפטים וניהולה מסור במידה רבה בידי שר המשפטים . זהו מצב בלתי ראוי הפוגע בעצמאות המערכת ולכן מסכן את יכולתה לפעול כבלם, ככוח המאזן היחיד כמעט נגד כוחן של הרשות המבצעת ושל הרשות המחוקקת העושה את דברה . • לכן אנו שבים וממליצים על מסקנות מחקרו של גיא לוריא באשר לחיזוק עצמאותה של הרשות השופטת ( אך ללא ניתוק מוחלט מהרשות המבצעת, שכן חייבת להיות גם אחריותיות מצד משרד המשפטים באשר לתפקוד מערכת המשפט ) , ובעיקר על ההמלצות האלה : 307 הכרה חוקתית בחוק יסוד בהיותה של מערכת המשפט הרשות השופטת . • מתן עצמאות לרשות השופטת לקבוע את סדרי הדין בבג"ץ, וכן מעורבות שלה בסדרי הדין בבתי המשפט האחרים . • הגברת העצמאות התקציבית של מערכת המשפט . • הפרדתם של עובדי המינהל השיפוטי מיתר עובדי נציבות שירות המדינה ; הרשות השופטת תקבל לידיה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר