פסקת ההתגברות

115 פרק 6 | מקרה מבחן — התייחסות לתזכיר חוק – יסוד : החקיקה שלא ייעשה . אין הוא נעשה למען טובת האזרחים והציבור בכללו אלא לשם הקניית כוח שרירותי ועריץ לרוב . עצם האיום ב"שוט" של פסקת ההתגברות עלול לפגוע פגיעה קשה ביכולתם של שומרי הסף בישראל לבלום חקיקה פוגענית . כיום היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי לכנסת יכולים להתריע כי חוק מסוים אינו חוקתי או סובל מקשיים חוקתיים . מרגע שההצעה תיכנס לתוקף יוכלו יוזמיו של חוק לטעון כי אם ייפסל החוק בבג"ץ, יחוקקו אותו שוב באמצעות פסקת התגברות . אפשר גם שהסכמים קואליציוניים בדבר חקיקה עתידית יכללו הסכמות בדבר שימוש בהוראת התגברות, במקרה של צורך . זועקת ממש הפגיעה במעמדו של בית המשפט הדן בחוקתיות של הוראת חוק בנסיבות כאלה, כאשר ברור מראש שבמקרה של ביטול ההוראה עקב אי- חוקתיותה, החלטתו היא החלטת סרק . אם זה יהיה המצב, ההגנה על זכויות האדם בישראל — המעורערת ושבירה ממילא — עלולה לספוג מכה קשה ואף קטלנית . אי- אפשר לטעון ברצינות שהענקת זכות המילה האחרונה לכנסת אינה פוגעת בסמכות בית המשפט לבטל חקיקה, וכי מדובר ב"דיאלוג" בין הרשויות . כאשר זכות המילה האחרונה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר