סיכום

92 מחקר מדיניות 127 | ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות בלתי מוגבל כמעט לכנסת, וכפועל יוצא — לממשלה . לכן ברור כי דרך המלך להשגת הרציונל של הפרדת הרשויות, שהוא הגנה על החירות והגנה מפני עריצות, היא ביצור מעמדו של בית המשפט העליון בחוק יסוד משוריין . בית המשפט הוא הגוף היחיד כמעט שיש לו הכוח לאזן את כוחה הרב מאוד של הרשות המבצעת, השולטת גם בכנסת . לפיכך לא רק שאין לפגוע בעצמאותו ובכוחו של בית המשפט להפעיל ביקורת על הרשויות האחרות, יש לחזק ולבצר את סמכויותיו אלו לבל ייפגעו ולבל ישתנה המאזן החוקתי בין הרשויות, שגם היום הוא שברירי ביותר ומעוגן אך ורק בחוק יסוד בלתי משוריין .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר