פגיעה בליבת הסמכות של הרשות

86 מחקר מדיניות 127 | ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות מקרה אשר סווג בפסיקה כהסגת גבול כזאת בישראל הוא הפרה של כלל ההסדרים הראשוניים . במצב זה, הרשות המבצעת קובעת למעשה נורמה שחייבת להיות נורמה תחיקתית של הכנסת ומפעילה במקומה סמכות שהיא סמכות ליבה של הרשות המחוקקת . 237 אמנון רובינשטיין וברק מדינה שמים דגש על כך שמדובר גם בהתפרקות מאחריות של הרשות המחוקקת : "הענקה גורפת של סמכות לגורם כלשהו בלא להתוות את ההסדרים הראשוניים, כמוה כהעברת סמכויות החקיקה המסורות לכנסת לידיו של גורם אחר . מכח עקרון הפרדת הרשויות אין הכנסת רשאית להתפרק כך מסמכויות החקיקה שלה" . 238 גם הביקורת של בית המשפט על הליך חקיקה ( ראו הרחבה על בג"ץ קווטינסקי להלן ) נובעת מעקרון הפרדת הרשויות, ומכך שיש לשמור על סמכות החקיקה של הכנסת מפני התערבות של הרשות המבצעת . 239 פגיעה נוספת עלולה להתקיים אם הרשות המבצעת מפרה את הכלל שלפיו היא אינה אמורה להפעיל סמכויות שפיטה במובן של הכרעה בסכסוך בין פרטים . 240 ואכן, סכסוכים בין פרטים לרשות המבצעת עצמה נדונים לפני טריבונלים מינהליים . כך גם, לשיטתנו, בתיקון האחרון לחוק- יסוד ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר