היחסים בין הממשלה ובין בית המשפט

80 מחקר מדיניות 127 | ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות ( ג ) בית המשפט העליון ישב גם כבית משפט גבוה לצדק ; בשבתו כאמור ידון בענינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר . ( ד ) מבלי לפגוע בכלליות ההוראות שבסעיף קטן ( ג ) , מוסמך בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק – ( 1 ) לתת צווים על שחרור אנשים שנעצרו או נאסרו שלא כדין ; ( 2 ) לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואם נבחרו או נתמנו שלא כדין — להימנע מלפעול ; ( 3 ) לתת צווים לבתי משפט, לבתי דין ולגופים ואנשים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין- שיפוטיות על פי דין — למעט בתי משפט שחוק זה דן בהם ולמעט בתי דין דתיים — לדון בענין פלוני או להימנע מלדון או מלהוסיף ולדון בענין פלוני, ולבטל דיון שנתקיים או החלטה שניתנה שלא כדין ; ( 4 ) לתת צווים לבתי דין דתיים לדון בענין פלוני לפי סמכותם או להימנע מלדון או מלהוסיף ולדון בענין פלוני שלא לפי סמכותם ; ובלבד שלא י...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר