שלוש הרשויות בישראל

73 פרק 4 | המודל הישראלי להחליט בעצמה, ללא התערבות חיצונית, בעניינים הנוגעים למבנה המערכת ולענייני מינהל, תקציב וכוח אדם . 204 עצמאותה של מערכת המשפט בישראל חלקית ביותר . למעשה, מקצת סמכויות ניהולה נתונות בידי שר המשפטים — למשל, התקנת תקנות בנוגע לסדרי דין, הקמת בתי משפט חדשים ומינוי נשיאי בתי המשפט ; מקצתן בידי נשיא בית המשפט העליון ונשיאי בתי המשפט האחרים — למשל, ניהול בתי המשפט הספציפיים ; ומקצתן בידי נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים במשותף — למשל מינוי מינהל בתי המשפט . פורמלית, בתי המשפט הם יחידת סמך במשרד המשפטים, ולפיכך התלות שלהם במשרד המשפטים ברורה . 205 למרות הצורך בעצמאות בתי המשפט והנימוקים הברורים בעד הפחתת תלותם — בעיקר ברשות המבצעת וספציפית במשרד המשפטים — יש גם נימוקים, הנובעים מאחריותיות הממשלה ונבחרי הציבור ליעילות המערכת, התומכים בתלות מסוימת של המערכת בממשלה וברשויות האחרות . 206 השורה התחתונה היא שהרשות השופטת בישראל היא חלשה ביותר מבחינת עצמאותה, ולפי החוק הקיים היא תלויה מהותית, מבחינה מוסדית, ברשויות האחרות ובעיקר ברשות המבצעת . ס מ כ ו י ו ת ב ת י ה מ ש פ ט את...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר