בחינה רוחבית

64 מחקר מדיניות 133 | ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות כוח כופה ( כדוגמת האיחוד האירופי ) ; מחויבות לאמנות אזוריות לזכויות אדם, ומתוך כך - כפיפות לבית דין בינלאומי כדוגמת בית הדין האירופי לזכויות אדם ; ובית משפט שיכול לפסול חוקים . 181 מממצאיו של כהן עולה שבכל המדינות שנבדקו כוחו של הפרלמנט מרוסן באמצעות מנגנונים רבים יותר מהמנגנונים הקבועים בישראל, שבה יש מנגנון אחד בלבד : הביקורת החוקתית של בית המשפט . ב- 29 מדינות יש פיצול של הרשות המחוקקת ; ב- 28 מדינות יש נשיא בעל סמכויות ; ב- 11 מדינות יש משטר פדרטיבי ; 28 מדינות חברות באיחוד האירופי ; 42 מדינות חתומות על אמנות זכויות אדם וכפופות לבית דין בעל השפעה ; ביקורת שיפוטית קיימת ב- 59 מדינות ; 182 ברוב מוחלט של המדינות מתקיימים בד בבד כמה מנגנונים המגבילים את הרוב, לעיתים שלושה, ארבעה ואף חמישה כאלה . 183 אם כן, מחקרו של כהן מדגיש את הקריטיות של בית המשפט בישראל, שכן הוא המגבלה היחידה למעשה על כוחו של הרוב, בניגוד למצב כמעט בכל המדינות הדמוקרטיות . הטענה שישראל יוצאת דופן לרעה משום שלא מתקיים בה עקרון הפרדת הרשויות ( בפרשנותו הקשיחה ) הפוכ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר