ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות

ב י ז ו ר ס מ כ ו י ו ת ו ל א ה פ ר ד ת ר ש ו י ו ת מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 3 3 1 עמ י ר פ וקס | מ ר ד כי ק ר מ ניצ ר ע ל מני ע ת כ ו ח מו חל ט מר ש ו יו ת הפרדת רשויות משמעה חלוקת הכוח בין הרשויות לשם שמירה על חירות היחיד, לעיתים מתוך חפיפה ופיקוח הדדי, גם בנושאים של חקיקה וביצוע . האם משמעה "חומה סינית" בין הרשויות כך שכל החלטה של בית המשפט שמתערבת בחקיקה או בהחלטת ממשלה היא פגיעה בהפרדה זו ? השל טון נ ו ב מ ב ר 9 1 0 2 ב י ז ו ר ס מ כ ו י ו ת ו ל א ה פ ר ד ת ר ש ו י ו ת ע ל מ נ י ע ת כ ו ח מ ו ח ל ט מ ר ש ו י ו ת ה ש ל ט ו ן עמיר פוקס | מרד כי קרמני צר מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 3 3 1 : Distribution of Power, Not Separation of Branches Preventing the Concentration of Political Power in Israel Amir Fuchs | Mordechai Kremnitzer עריכת הטקסט : לידר ארצי, תמר שקד עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר- דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב : 2 - 274 - 519 - 965 - 978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר