סיכום

עיות כוי יוי יתת משמעות ה מאפייוי הכתיוה והכותוימ / 69 לבחון ביתר קפידה את עמדת הכתיבה של הניצול בזמן בו היא מתרחשת ; לבודד את כישרון הכתיבה שלו וההשפעות השונות עליו מהשקפת העולם שלו ומצרכיו הנפשיים ; לחשוף ביתר קלות את הנרטיב המעצב את כתיבתו ואת הדרך בה הוא מנסה להשפיע על הזיכרון ; ולעמוד, לעתים, על השלבים השונים בבניית סיפור הזיכרונות, ששיקפו את מצבו ונקודת מבטו של הכותב בכל שלב . ניתוח ההקדמות בספרי הזיכרונות חושף את מטרות הכתיבה והמניעים שעמדו ביסוד כתיבתם של רוב הניצולים . חידודם והבנתם מאפשרים לעמוד על התפקיד שייעדו הכותבים לספריהם בתהליך השיקום הנפשי וההסתגלות לחברה אליה הגיעו . וכן עוזר להגדיר טוב יותר את מעמדה של ספרות הזיכרונות על השואה, בהקשר לתקופה בה נכתבה ולתרומתה החברתית . פרק זה האיר גם מספר תופעות ייחודיות בכתיבת ספרות הזיכרונות המסייעות להבין טוב יותר את עולמם של יחידים בתוך המסה הגדולה שאנו מכנים — ניצולים . הכתיבה הפוסט טראומטית, על אף שאינה רווחת, חשפה מצב נפשי של ניצול טראומה, שבדרך כלל משתדלים להסתירו . התייחסות מיוחדת לסוגיות שבלטו בחייהן של נשים בשואה, האירה גם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד