מאיר חזן, העלייה מארצות הרווחה והמנהיג היורד מבמת ההיסטוריה

מאיר חזן | 155 דחיקתם ממרכז הבמה הציבורית או לקראת סוף ימיהם, ניכרת לעיתים בחירת מחבריהן ההיסטוריונים להימנע מתיאור מפורט של אירועים קונקרטיים, שבהם באופן כלשהו היה מעורב ה"גיבור" מושא הביוגרפיה, או להתעכב בהרחבה על 3 הלוגיקה של הדבר מובנת . ניתוח עמדות שהביע בסוגיות שעמדו על סדר היום . תרומתו העניינית של ה"גיבור" לעיצוב המציאות פחתה, מידת השפעתו התמעטה והחדות של השקפתו הידלדלה בד בבד עם השתלבותם של אישים חדשים, כמו גם גורמים עדכניים שהיו מעורבים בהתוויית נפתולי התקופה והדור . השחיקה במצב הבריאותי של ה"גיבור" היא אחד הסממנים החיצוניים הגלויים לכך, ומעידה במשתמע על מיקומו החף מהוד בירכתי זירת ההתרחשות ההיסטורית . דימויים ומימרות נוסח "זקנתו ביישה את בחרותו" ו"אריה בחורף" מגויסים לצורך המחשת ימי השקיעה האפרוריים אל דמדומי הקריירה הציבורית . מצב דומה שורר במחקר הביוגרפי על בן גוריון . בחלוף השנים חוברו אודותיו סוגות שונות של ביוגרפיות, שנכתבו במקביל למחקרים היסטוריים שבהם נודע לפועלו מקום מרכזי, אך אלה, מפאת סדרי עדיפויותיהם, הלגיטימיים בהחלט כשלעצמם, נמנעו מלעסוק באופן 4 שיטתי בפרשה ההיס...  אל הספר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר