פרק א - דור השמונים: תופעה סוציולוגית ומושג אנליטי

24 פרק א במופעי המוזיקה, בקולנוע ובאמנות ) הוא אחד המפתחות להבנת המפנה הדורי, כלומר היבחנותו 4 סגנון חיים הוא מפתח אנליטי אפקטיבי וחשוב, אבל נדרש להרחיבו ש ל דור מסוים מהקודמים לו . 5 אלא גם כיצד הדבר אִפשר או זימןבעוד פרמטרים, שיאפשרו להבין לא רק את ההביטוס הדורי, אסטרטגיות פעולה, וכן כיצד הבניות תרבותיות אלו תורגמו לתת-תרבויות בהתאם למעמד, למגדר, לאתניות וללאום במקומות שונים בעולם . מכאן מתברר שבחינת הדור של אמני השמונים בכלל, ובמקרה הנדון כאן גם בישראל, קשורה לבחינה דורית לא פחות מאשר לבחינה תרבותית-אמנותית . השאלה הדורית חדרה לסוציולוגיה בעקבות קרל מנהיים ( 1947 - 1893 , Mannheim ) . הוא טען שכמו המעמד, גם הקטגוריה הדורית, המצב הדורי ( generational situation ) , מַבנה את היחיד כחלק מקבוצת התייחסות בהֶקשר היסטורי וחברתי . כך התנהגותו, דרך מחשבתו ורגישויותיו של היחיד אינם מושפעים רק מהשתייכותו לקבוצת גיל ( cohort ) , אלא הם גם הבסיס לפעולה קולקטיבית . את כוח ההשפעה של ה‘השתייכות‘ לקבוצת הגיל סייג מנהיים בשל ההשפעה של היבט נוסף, המכונה זיקה דורית ( generational connection ) . זיקה זו ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב