דור המפנה; אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל

דור המפנה א מ נ ו ת צ ע י ר ה ב ש נ ו ת ה ש מ ו נ י ם ב י ש ר א ל י על גי לעת יעל גילעת דור המִפנה : אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל ספריית חֶקר ספר זה ראה אור בסיוע הרשות למחקר ולהערכה במכללה האקדמית לחינוך אורנים מכון מופ"ת - רשות מחקר בין-מכללתית יעל גילעת דור המִפנה אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל ספריית חֶקר המערכת האקדמית פרופ‘ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו“ר ) פרופ‘ אורי ביאלר פרופ‘ אביבה חלמיש פרופ‘ אסף לחובסקי פרופ‘ דליה עופר ד“ר מיכאל פייגה ז“ל פרופ‘ קימי קפלן ד“ר דניס שרביט עריכת לשון : קרן גליקליך הגהה : לאה לוטרשטיין עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : שרה לוי ריכוז עריכה וזכויות יוצרים : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן הדפסה : ארטפלוס - דפוס ירוק אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי - אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 8 - 118 - 510 - 965 - 978 דאנאקוד 10009 - 1246 תשע"ט © 2019 כל הזכויות שמורות למכון בן-גוריו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב