המדיום והעולם

] 119 [ ל ש א ל ת מ ע מ ד ו ה א ו נ ט ו ל ו ג י ש ל ה ק ו ל נ ו ע ה ה י נ ד י ה פ ו פ ו ל ר י הקולנועית — אם במפורש, אם בעצם החציצה שיוצר הדיון המשווה בין צורות מדיה שונות ואינו מאפשר חלחול בינן לבין המציאות האמפירית, ואם בעצם העובדה שמציאויות אחרות נמדדות ביחס למציאות האמפירית שהיא קנה מידה להן . כאמור, בהקשר של תרבות הודו עשוי מעמדה של המציאות האמפירית להכתיב פרשנות שונה בתכלית, הסבה על הייררכייה מהופכת . הדיון באונטולוגיה של הקולנוע במערב רשם שיא בפולמוס בין סטנלי קאבל ליאן ג'ארבי, שעשוי לתמצת גם את השתלשלות הדיון התאורטי 3 נחשב לממשיכם של תאורטיקנים קלאסיים — ארווין פאנופסקיבנושא . קאבל ( Erwin Panofsky ) ובמיוחד אנדרה בזאן . שניהם דיברו על זהות בין המציאות הקולנועית למציאות הפיזית : לפי פאנופסקי "המדיום הקולנועי הוא המציאות 4 ולפי בזאן יש זהוּת בין האובייקט הקולנועי לרפרנט הפיזית כשלעצמה", 5 הבסיס לטענותיו של בזאן על אודות המדיום הקולנועי היה הצילום שלו . לעומת הציור . על בסיס ההשוואה הזאת טען בזאן כי מעשה הצילום הוא שקוף, כלומר ההיבט המכני בצילום מנטרל כל השפעה מצד הצלם, והנשקף מ...  אל הספר
עם עובד