ראליזם קולנועי: הנחות יסוד וקונוונציות

] 92 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י המגוז ) . על פי נקודה זו נקבעים ממדים נוספים של אלמנטים הפרושים לעומק השדה : גודלם היחסי של האובייקטים, הצגתם בבירור או במטושטש, בהירות צבעיהם ועוד . מבחינות רבות, יוצרת קונוונציה זו דימויים קרובים למראות הנגלים לעין האדם, ובכך היא מחזקת את התביעה לסגנון הראליסטי ונענית לו . עם זאת, הקונוונציה מכתיבה תפיסות העשויות להיות תלויות תרבות : הפרספקטיבה האלברטינית מזהה את העין כאיבר המרכזי בחושי האדם, ומציבה את האדם במרכז ההוויה ; כך נכפית על המדיום ועל הקהל שלו תפיסה העושה את עין האדם, המזוהה עם המצלמה, מקור המראות ומקור כל ידיעה . פרספקטיבה זו — ובהרחבה, הסגנון הראליסטי — יוצרים עולם שהמוקד שלו הומניסטי ; עולם המשוקע באדם והמתמקד בו, ומבחינה 14 בעולם זה הסובייקט האנושי הואזו, עולם שבו אין מקום למטפיזיקה . 15 מוקד הומוגני לכאורה, הממוקם במרכז ההתרחשות . המוקד ההומניסטי-ראליסטי הברור והאחדותי לכאורה של הסרט מוסיף להתנסח גם בקונוונציות הנרטיביות של הקולנוע של הזרם המרכזי . אלה מעדיפות נרטיב ממוקד, המשכי וסיבתי, מיקום ברור בזמן ובמרחב, עלילה מנומקת שהשתלשלותה סבירה,...  אל הספר
עם עובד