קיצורים וביבליוגרפיה נבחרת

186 קיצורים וביבליוגרפיה נבחרת מחקרים באנגלית Suliman Bashear, “The Mission of Dihya al - Kalbi בשיר . and the Situation in Syria”, JESAI, 14 ( 1991 ) , pp 112 – 84 Husain M . Jafri, Origins and Early Development of ג'פרי 1979 Shia Islam , London Fred McGraw Donner, The Early Islamic Conquests , דונר 1981 Princeton Robert Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It , הוילנד 1997 Princeton Wilferd Madelung, The Succession to Muhammad : A מדלונג 1997 Study of the Early Caliphate , Cambridge Albrecht Noth ( in Collaboration with Lawrence I . נות Conrad ) , The Early Arabic Historical Tradition : A Source Critical Study , Princeton 1994 Walter E . Kaegi, Byzantium and Early Islamic קאגי 1992 Conquests , Cambridge Lawrence I . Conrad, “Heraclius in Early Islamic קונרד . Kerygma”, in : Gerrit J . Reinink & Bernard H Stole ( eds . ) , The Reign of Heraclius ( 610 – 641 ) : Crisis and Confrontation , Leuven 2002 רובין Uri Rubin, The Eye of the Beholder : The Life of 1995 Muhammad as Viewed by the E...  אל הספר
מוסד ביאליק