היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם

היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם בעז שושן מוסד ביאליק • ירושלים בעז שושן היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם בעז שושן ה י ס ט ו ר י ה ו איד א ו ל וג י ה ב ר א ש י ת ה אס ל א ם מוסד ביאליק • ירושלים Boaz Shoshan History and Ideology in Early Islam מסת״ב 7 - 067 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ב סדר ועימוד : יהודית שטרנברג נדפס בדפוס האמנים, ירושלים 2012 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel עריכת הלשון : חגית נוה ספר זה יצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע This book was published with the support of The Israel Science Foundation  אל הספר
מוסד ביאליק