נחמ' פרק יא

הקומפוזיציה של ספרי עזרא ונחמיה וקווים להסברתם [   422  ] 60 לא מסתבר שהמתנדבים לשבת בירושלים נוספו על אותם שיצאו בגורל, כפי שיש אומרים, אלא היוצאים בגורל עוד נצרכו להתנדב ( השווה כהנא בפירושו ) . השימוש בגורל היה נוהג עממי, המוני, שגם בני ניכר הכירוהו ( יואל ד,ג ; יונה א,ז ועוד ) . ואין לערב אותו עם שאילה בה', שהיא שאילה באורים ותומים ( השווה אנציקלופדיה מקראית, ד, עמ' 26 ) . 61 ויליאמסון ( עמ' 345 - 346 ) ראה היטב שהפסוקים יא,א-ב אינם מזכרונות נחמיה וגם אינם ( בניגוד לדעת רבים ) סיכום של עורך למשהו שהיה שם . קשה לי לקבל את סברתו שלפנינו שני תיאורים שונים של יישובה של ירושלים, אחד שנתבסס על הפלת גורלות והאחר של נחמיה, שייחס לעצמו תפקיד ממשי ומכריע בפעולה זו . קשה – מפני שהעדויות שלפנינו מקוטעות ונחמיה מדבר רק על מה ש'אלהיו נתן אל לבו' ( אין זה מן הנמנע שלאחר שנקבצו 'להתיחש' פנה גם הוא להכרעת הגורלות ) וקשה מפני ששני התיאורים מתייחסים לשלבים שונים של פעילות . רודולף ( עמ' 181 ) אומנם משער שלפני יא,א נשר פסוק שדובר בו על י א, א - ב, שרבים רואים בו את המשך הסיפור שנפסק בנחמ' ז,ה, אבל התב...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס