הכרוניסט הרכיב את ספרי עזרא ונחמיה מקטעים ששרדו

הכרוניסט הרכיב את ספרי עזרא ונחמיה מקטעים ששרדו [   771  ] אחת, כמוהם כתרי עשר, וגם את זה אין לשכוח ( על אחדות רשימת העולים למרות שני הנוסחים ראה להלן, סי' 5 ) . היה מחבר אחד והוא הכרוניסט, שליקט את החומרים של ספר זה ושל ספר זה והרכיב מהם את שני הספרים ( לעיל, פרק א, סי' 3 ) . שיתוף המחבר עשוי לקרב בין ספרי עזרא ונחמיה, אבל אין בו כדי לעשותם ספר אחד ( בספרי תרי עשר אין שיתוף כזה, אבל יש שם שיתוף של צורת סידור ) . אין לנו עדות שהכרוניסט הרכיב את שני הספרים ברצף, בזה אחר זה . ויש מקום להניח, שבינתיים חלף זמן מסוים ( לעניין זה ראה להלן בסי' 13 ) . ראיה הנראית מכרעת לאחדות המחבר של שני הספרים היא המשפט המקשר בין רשימת העולים עם זרובבל שבעזרא ובנחמיה לבין הקטעים שהושמו לאחר משפט זה, שמבחינה דיקדוקית הוא משפט מחובר ( פרק א, סי' 10 מס' 8 וסוף סי' 7 בפרק ב ) . המשפט מתחיל ב'וַיֵּשבו הכהנים והלוִיּם והשוערים והמשוררים ומן העם . . . בעריהם, ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם' ומסיים : 'וַיֵּאספו כל העם כאיש אחד אֶל' ( עז' ב,ע – ג,א ; נחמ' ז,עג – ח,א ) , ובמילית היחס אֶל הוא נפסק . לא צריך להיות ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס