פרק א: עזרא־ונחמיה, דברי הימים והמקור הכוהני בקישוריהם הסטרוקטורליי ם והלשוניים