רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים [   61  ] אלבק, מבואו למשנה ח' אלבק, מבוא למשנה, ירושלים – תל אביב, תשכ"ז אֶליגר, פירושו לוי' ) 1966 K . Elliger, Leviticus ( HAT, אסכנזי, T . C . Eskenazi, In an Age of Prose : ALiterary Approach Age of Prose to Ezra - Nehemiah ( SBL Monograph Series 36 ) , Atlanta 1988 בטן, פירושו לעו"נ L . W . Batten, The Books of Ezra and Nehemiah ( ICC, ) 1913 בלטצר, K . Baltzer, The Covenant Formulary, Philadelphia 1971 Formulary בלנקינסופ, פירושו לעו"נ ) 1988 J . Blenkinsopp, Ezra - Nehemiah ( OTL, בן-יהודה, מילון א' בן יהודה, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, כרכים א – טז, ירושלים – תל אביב תש"ח – תשי"ט בראון-דרייבר-בריגס, A Hebrew and English Lexicon of the OT, Ed . F . Brown, S . R . Driver, C . A . Briggs, Oxford 1953 ( 1968 ) Lexicon ברייט J . Bright, ‘The Date of Ezra’s Mission to Jerusalem’, Date Yehezkel Kaufman Jubilee Volume, Jerusalem 1960, pp . 87 - 70 ברתולט, פירושו לוי' ) 1901 A . Bertholet, Leviticus ( HKAT, ברתולט, פירושו לעו"נ ) 1902 A . Bertholet, Die Bücher Esra u...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס