תוכ ן העניינים

תוכן העניינים [   41  ] פרק ד : הקומפוזיציה של ספרי עזרא ונחמיה וקווים להסברתם 176 הכרוניסט הרכיב את ספרי עזרא ונחמיה מקטעים ששרדו 176 • רשימת העולים עם זרובבל, עניינה וזמנה 179 • הקטעים המרכיבים את ספר עזרא 189 • נחמיה כפחה וכמשקה למלך והפרק היהודי בחייו 197 • כושרו הגופני של נחמיה 206 • סיפור עזרא בנחמ' ח – י ונוסחי רשימת העולים עם זרובבל כהקדמות 212 • רשימת העולים עם זרובבל כמיסמך של חשיבות ומשפטי חיבור כרוניסטיים 217 • נחמ' פרק יא 223 • נחמ' יב, א-כו : יחידה ספרותית ממדרגה שנייה 230 • היחס בין רשימות השמות ותוצאות חוסר הסדירות ב'ארכיון' 236 • רשימות כוהנים 249 מפתחות 251 מפתח עניינים ואישים 253 • מפתח מקורות 274  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס