האסופה המקראית - חלק ד

מנחם הרן האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים מנחם הרן הא ס ופה ה מקרא י ת תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים מוסד ביאליק • ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס