פרק כח: כיבוש והתנחלות בספר דברי הימים

565פרק כח : כיבוש והתנחלות בספר דברי הימים מרחב זמן שונים זה מזה באופנים רבים, והבולט ביניהם הוא ההבדל בתיאור המהלך הבסיסי של האירועים : בדברי הימים יש פערים גדולים בזמן, התעלמות מתקופות ואירועים שלמים וחלוקה בלתי שווה של החומר . דברי הימים א א מביא בשיטתיות 3 ובכך מוצגת בדברי הימים 'מקבילה' לספר את כל חומר הרשימות שבספר בראשית, זה . מדברי הימים א יא ואילך מספר דברי הימים את תולדות תקופת המלוכה : היא מתחילה בדויד כמלך על כל ישראל, ומקדים אותה סיפור מותו של שאול בדברי הימים א י ; התיאור כולו הוא מקבילה לשמואל א לא, שמואל ב, ומלכים א - ב . כל תקופת הביניים, המתוארת משמות ועד סוף שמואל א, אינה מופיעה בדברי הימים . במקומה מביא דברי הימים א ב - ח אוסף רחב של רשימות מפורטות, שכולן נוגעות לשנים – עשר בני יעקב, משפחותיהם ויישוביהם . התוצאה היא שכמה מן האירועים החשובים ביותר בתולדות ישראל, כמו הירידה למצרים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, כיבוש ארץ כנען, ההתנחלות ותקופותיהם של יהושע, השופטים ושאול, אינם מתוארים . אפשר להסביר את השמטת כל החלק הזה בתולדות ישראל באחת משתי דרכים : או כמאפיין ספרותי של ...  אל הספר
מוסד ביאליק