פרק כה: חיבורו של ספר עזרא-נחמיה: תובנות של פרשן יהודי בימי הביניים

שער שלישי : ספר עזרא - נחמיה 514 בפרשנות הקראית למקרא, בפרשנות היהודית בביזנטיון, בפרשנות היהודית – הערבית, הן הקראית והן הרבנית, ובאסכולות הפרשנות בספרד ובצפון צרפת . המחקר בנושאים 3 אלו, על כל השלכותיו, עדיין בעיצומו . באופן מסוים יותר באשר לספר עזרא - נחמיה — שאלות הנוגעות למחברו / מחבריו, למקורותיו ולשלבי עריכתו ומסירתו העסיקו ומעסיקות מאוד את חוקריו של הספר, הן בשל חשיבותן הגדולה להבנת הספר עצמו — דמותו הספרותית, סוגתו, הרקע ההיסטורי שלו, אמינותו והשקפותיו — והן בגלל תרומתו להבנת תהליכי ההתפתחות 4 ואולם כמו בנוגע לספרי המקרא האחרים, של הספרות המקראית כולה ובעיקר התורה . שאלות אלו לא העסיקו את חז"ל ; כמעט כל מה שאנו שומעים על עמדותיהם בעניין 3 לפרטים ביבליוגרפיים ראו בן היתר ש' יפת ור"ב סולטרס, פירוש רבי שמואל בן מאיר ( רשב"ם ) לקהלת, ירושלים תשמ"ה, עמ' 29 ; ג' ברין, 'שאלות חיבור ועריכה במקרא בפירושו של ר' אברהם אבן עזרא', תעודה, ח ( תשנ"ב ) , עמ' 121 - 135 ; הנ"ל, 'חיבור פרשיות מן המקרא בתפיסת פרשנים קראיים כותבי עברית : עיון בכתביהם הפרשניים של יעקב בן ראובן ואהרן בן יוסף', בית מ...  אל הספר
מוסד ביאליק