'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' : כרך ב

מוסד ביאליק ירושלים איצירתו הפרשנית וההגותית של רס"ג : מפעלו של מנהיג ש רה יפ ת 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' כ ר ך ב פרק אב א ס ו פּ ו ת י ד  אל הספר
מוסד ביאליק