נט . עיונים בכתב יד מזרחי של תרגום רס"ג לתורה מתחילת המאה הי"א

550 רב סעדיה גאון והמקרא בעיקר במסורת תימן, הם ששימרו את הנוסח הקדום . בין השאר הסתמך במידה רבה על שני דפים מן הגניזה הכתובים באותיות עבריות, והם משנת ,1012 המכילים את 4 צוקר הטעים את חשיבות הקטע הקדום תרגום בראשית מג, כט - מד, ב ; נ, ח - כו . הזה, שבהיותו הקרוב בנוסחו לטיפוסי נוסח מסורת תימן הוא מאשש את מהימנותה של המסורת הזאת . והנה עתה בא לידינו כתב יד מזרחי ( להלן : כ"י או כה"י ) מתחילת המאה ה- 11 ( כלומר מעצם תקופתו של הקטע שגילה צוקר ) , והוא כולל את רוב התרגום של חמשת 5 כה"י מכיל, אמנם עם חללים לא מעטים, את התורה כולה . הפסוקים חומשי התורה . כתובים במקור באותיות גדולות, ואחרי כל פסוק בשורה נפרדת ובאותיות עבריות 6 מה שנאלץ אפוא צוקר לעשות בהסתמכו על קטנות יותר מובא תרגום רס"ג לפסוק . שני דפים בלבד נוכל עתה לעשות מתוך עושר ורווחה, לנצל את רוב התרגום כפי שהשתמר בכתב יד שנכתב אף הוא כשבעים שנה בלבד אחרי פטירת הגאון, ולהעמיד את מסקנותיו הנכוחות של צוקר על בסיס רחב . אף כה"י, כמוהו כשני הדפים של צוקר, משקף את טיפוס הנוסח שהשתמר גם 7 למרות זאת שייך לטיפוס הנוסח שהשתמרבמסורת תימן . הטעם...  אל הספר
מוסד ביאליק